Categorieën

Specials

Kerner 2015
-20%

Kerner 2015

11,00 € 8,80 €

view all specials

Agenda

Aucun événement à venir pour le moment

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Woord vooraf

Onderhavige voorwaarden worden afgesloten tussen,
enerzijds,

Oeno Belgium met zetel te : Zeelaan 158/514 in 8670 Koksijde en,

anderzijds,

de physieke en morele personen welke via de internetsite Shop Oeno Belgium toegangkelijk via http://shop.oeno-belgium.be/ wensen over te gaan tot een aankoop en die de algemene verkoopsvoorwaarden ervan aanvaarden

 

Artikel 2 : Aanvaarding der algemene verkoopsvoorwaarden

Bij het plaatsen van zijn bestelling, erkent de klant kennis te hebben genomen van hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding der algemene verkoopsvoorwaarden.

De aanvaarding der bestelling en van hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden is niet afhankelijk van een schriftelijke handtekening van de klant.

 

Artikel 3 : Producten

De door "Oeno belgium" aan zijn klanten aangeboden producten, zijn het steeds in de mate dat zij in onze stock voorradig zijn.

 

Artikel 4 : Prijzen

"Oeno Belgium" is zowel toegangkelijk voor particulieren als voor professionelen.

Het basistarief is bestemd voor alle kopers, wordt in € uitgedrukt en omvat geen verzendingskosten.

Het tarief voor beroepslui (met BTW-nummer) is beschikbaar op aanvraag per e-mail  oeno.belgium@skynet.be 

"Oeno Belgium" behoudt zich het recht voor om op eender welk ogenblik zijn tarieven te wijzigen zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving ervan.

Alle facturen worden echter opgesteld op basis van het geldende tarief op de datum van bestelling.

Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in €.

De prijzen welke voorkomen op de productfiches omvatten geen vervoerskosten.

De prijs welke aangeduid is op het bevestigingsformulier der bestelling, alsook op de factuur is de definitieve prijs met inbegrip van alle taksen.

Deze prijs omvat de kostprijs der producten, alsook de vervoerskosten, uitgedrukt in €.

De eventuele promoties verleend onder de vorm van verminderingsbonnen zijn slechts geldig voor één enkele bestelling per gezin en voor een beperkte geldigheidstermijn.

De eventueel toegekende verminderingen verbinden "Oeno Belgium" geenszins voor toekomstige bestellingen.

De aangeduide prijs is enkel geldig voor het product zoals het textueel beschreven is.

 

Artikel 5 : Bestelling

 U kan bestellen :

- Telefoon : 0470/629.160

- E-mail : oeno.belgium@skynet.be

- via internet : http://shop.oeno-belgium.be/

 "Oeno Belgium" bevestigt aan de klant de aanvaarding van zijn bestelling door het versturen, op het door de klant medegedeelde e-mailadres, van een bevestigingsbericht.

De verkoop zal pas afgesloten zijn vanaf de verzending van hierboven vermelde bevestiging.

Wat er ook van zij, behoudt "Oeno Belgium" zich het recht voor elke bestelling of verzending te weigeren, onder andere in volgende gevallen :

- insolvabiliteit van de klant

- bestaand geschil met de klant

- totale of gedeeltelijke wanbetaling van een vorige factuur door de klant

- weigering van betaling per bankkaart vanwege de bankinstellingen

- totale of gedeeltelijke wanbetaling

- gebruik van een bankkaart welke niet is afgeleverd door een belgische financiele instelling

- terugzending of verlies van producten welke door "Oeno Belgium" als abnormaal worden beschouwd

In voorafgaande gevallen kan de verantwoordelijkheid van "Oeno Belgium" in geen geval worden ingeroepen. 

Algemeen gezien, behoudt "Oeno Belgium" zich het recht voor elke transactie ongedaan te maken waarvan de herkomst of de natuur zelf  haar verdacht lijkt.

Voor elke bestelling waarvan de bestemmeling zich in het buitenland bevindt, zal deze laatste verplicht voorafgaandelijk, via een e-mail, met oeno.belgium@skynet.be contact dienen op te nemen, teneinde zich te informeren inzake het bedrag der leveringskosten.

De leveringskosten verschillen in functie van het land van bestemming.

"Oeno Belgium" behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren waarvan de bestemmeling zich in het buitenland bevindt en die niet voorafgaandelijk contact heeft opgenomen per e-mail en de leveringskosten niet heeft aanvaard.

De vermeldingen aangeduid door de klant bij het inbrengen van de informatie inherent aan zijn bestelling, verbinden deze laatste.

"Oeno Belgium" kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de vergissingen begaan door de klant bij het inbrengen van de gegevens omtrent de bestemmeling van de bestelling (leveringsadres, facturatieadres o.a.) alsook voor de vertraging van levering of de onmogelijkheid van levering voorvloeiend uit deze vergissingen.

Artikel 6 : Registratie van een bestelling

 -  De bestelling geschiedt op de site http://shop.oeno-belgium.be/

-  Bij de eerste bestelling per internet zal elke nieuwe klant een "Klantenrekening" dienen aan te maken omvattend een identificatie (login) en een persoonlijk paswoord.

-  Indien de klant een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschilende producten welke hem interesseren en bevestigt hij deze interesse door middel van een klik op de rubriek "toevoegen aan mijn winkelkarretje".

-  Voor elke bestelling van een bedrag hoger of gelijk aan 250 € worden de leveringskosten aangeboden (gratis).

- Voor alle bestellingen vanaf 100 Euros en van minder dan 250 Euros worden 12 Euros leveringskosten aangerekend, eender waar in België.

- Voor alle bestellingen van minder dan 100 Euros worden 25 Euros leveringskosten aangerekend, eender waar in België.

-  Een bestelling hoeft niet uitsluitend uit één enkele wijnsoort te bestaan, het mag ook een mengeling van verschillende wijnsoorten zijn teneinde onze selectie van belgische wijnen te ontdekken.

-  De klant krijgt op het scherm een samenvatting van zijn bestelling, indien alles correct lijkt, kan hij de volgende stap zetten door middel van een klik op de rubriek "volgend".

-  De klant zal zijn volledige gegevens dienen in te brengen in geval van een eerste bestelling (facturatieadres, leveringsadres, eventueel BTW-nummer (beroepslui), telefoonnummer waarop de klant kan bereikt worden,...).

-  Indien de klant op de site  http://shop.oeno-belgium.be/ reeds gekend is, zal de klant op het scherm zijn leverings- en facturatieadressen kunnen aflezen, welke hij steeds zal dienen te bevestigen of aan te passen en in de rubriek "commentaar" een bericht aangaande zijn bestelling achter te laten, alvorens te klikken op de rubriek "volgend".

 -  Wanneer de klant, alvorens zijn bestelling te bevestigen, aan het einde van de bestellingscyclus, het vakje aanstipt waardoor hij verklaart  " de algemene verkoopsvoorwaarden van "oeno belgium" te hebben gelezen en te aanvaarden", geeft hij te kennen dat hij zijn bestelling goedkeurt en de integraliteit van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt zonder dat deze aanvaarding onderworpen is aan een manuele of electronische handtekening.

De validatie van de bestelbon wordt verondersteld, onder beide partijen, een handtekening te zijn welke dezelfde waarde heeft als een manuele handtekening en die dienst doet als bewijs voor de integraliteit der bestelling en de opeisbaarheid der bedragen in uitvoering van deze bestelling.

 

 Artikel 7 : Betalingsmodaliteiten

De prijs der producten is in haar totaliteit kontant door de klant te betalen op de dag waarop de bestelling wordt ingebracht.

"Oeno Belgium" wordt niet geacht over te gaan tot de levering van de door de klant bestelde producten, indien het verschuldige bedrag niet voorafgaandelijk in haar totaliteit werd vereffend (prijs alle taksen inbegrepen alsook de leveringskosten).

De betaling geschiedt :

-  De dag waarop de bestelling wordt gedaan

-  Door middel van de op de site aangeboden betalingswijzen.

  De klant heeft de keuze tussen volgende betalingswijzen :

  -  Paypal

  -  Bankoverschrijving

 

Paypal (aan uw bankkaart verbonden)

Beveiligde betalingswijze

Dank zij zijn betalingssysteem - onder de meest betrouwbare - voert Paypal de verrichtingen uit zonder ooit mededeling van de gegevens der gebruikers aan de rechthebbenden te doen ; aangezien hun e-mailadres en paswoord volstaan.

Bankoverschrijving

Op IBAN rekening : BE15 0688 9782 2630

BIC Code : GKCCBEBB

Ten name van Oeno Belgium

De aankoop is effectief van zodra de klant een bevestigingse-mail van Oeno Belgium ontvangt.

De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de volledige betaling.

De aan de klant gefactureerde prijs is diegene welke voorkomt op het bevestigingsformulier dat door Oeno Belgium aan de klant wordt overgemaakt.


Artikel 9 :Leveringstarieven en voorwaarden :

De leveringskosten in België zijn gratis voor een bestelling vanaf 250 Euros inclusief BTW.

Voor alle bestellingen vanaf 100 Euros en van minder dan 250 Euros worden 12 Euros leveringskosten aangerekend, eender waar in België.

Voor alle bestellingen van minder dan 100 Euros worden 25 Euros leveringskosten aangerekend, eender waar in België.

De levering wordt door onze diensten verzekerd.

Deze kan plaats vinden op het adres van uw keuze.

De levering zal binnen de 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling plaats vinden, van maandag tot vrijdag.

Wij zullen met u contact opnemen (per email of telefoon) teneinde een afspraak te plannen.

In geval van afwezigheid zal er met u contact worden opgenomen, ofwel per mail, ofwel per telefoon, teneinde een nieuwe afspraak vast te leggen.

In geval van een tweede aanbieding worden leveringskosten aangerekend.

De leveringskosten gelden wel voor één enkel adres.

Indien uw bestelling dient te worden opgesplitst en de levering op verschillende adressen dient te geschieden, worden voor elk van deze adressen leveringskosten aangerekend.

De levering zal plaats vinden op het door de klant bij zijn on-line bestelling vermelde adres.

Indien het leveringsadres verschilt van het adres van facturatie, dienen beide adressen door de klant op zijn bestellingsbon te worden vermeld.

Artikel 9 : Recht van retractatie

De beschikkingen van onderhavig artikel zijn enkel van toepassing op de klanten die, in hun hoedanigheid van verbruikers volgens de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de handelspraktijken en de bescherming van de verbruikers, on-line producten kopen.

De verbruiker heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder beboeting of motivering, binnen een termijn van veertien kalenderdagen met ingang van de dag die volgt op de datum van levering.

Elke terugzending dient voorafgaandelijk per é-mail te worden medegedeeld ofwel door middel van een briefwisseling aan het adres van "Oeno Belgium".

Per kerende post ofwel per e-mail zal de te volgen procedure U worden medegedeeld.

In geval van terugzending van producten van "Oeno Belgium" tegen verwisseling of terugbetaling, dient het product in goede staat en in zijn oorspronkelijke verpakking te worden teruggestuurd.

In  geval van terugzending met het oog op een verwisseling zijn de terugzendingskosten ten laste van de verbruiker.

in geval van terugzending met het oog op een terugbetaling, zal de bestelling integraal worden terugbetaald binnen de dertig dagen die volgen op de datum van ontvangst van de teruggezonden producten, met uitzondering van de kosten van levering en terugzending.

Oeno Belgium verbindt zich ertoe elke fles die een kurkdefect vertoont terug te betalen.

In dit geval dient de betrokken fles te worden teruggestuurd op kosten van de klant, liefst zo vol mogelijk, binnen de kleinst mogelijke tijdspanne en voorzien van de originele kurk. De wijn zal worden terugbetaald aan zijn aankoopprijs.

Zullen echter onder geen beding worden teruggenomen :

- de gebruikte, bevuilde of beschadigde producten

- de producten waarvan de verpakking (of een gedeelte ervan) op zulkdanige wijze werd geopend dat deze niet meer in aanmerking komen om te worden verkocht als nieuw product.

- de producten die niet meer in hun originele verpakking zijn of die onvolledig zijn.

- de producten die beschadigd zijn omwille van nalatenschap

- de producten die in dergelijke staat worden teruggezonden blijven bij "Oeno Belgium" ter beschikking van de klant die gehouden blijft deze te betalen

- de producten die volgens de persoonlijke specificaties van de klant zijn ontworpen of die duidelijk werden gepersonaliseerd

 In geval van abnormale of abusieve terugzending, behoudt "Oeno Belgium" zich het recht voor om elke latere bestelling te weigeren. 

  

 

    

 

         

 

 

 


top

The more area you cover, la Formula 1 e il MotoGP. Please accept our apologies for the time its taking and be sure to know we are working on this. Two other large e-bingo halls, Country Crossing in Dothan and White Hall Gaming Center between Selma and Montgomery, were shut down by the task force paras netticasinot. Free casino slot bonus games flashing lights and audio fanfare invite the user to try their luck again, examine the pay desk or the record of potential combos plus the variety of factors or cash each participant can pay.

Сделать это можно с помощью следующих способов: банковские карты, электронные кошельки, СМС платежи, платёжные терминалы, онлайн сервисы, интернет-банкинг и др. Возврат сделанных ставок в виде выигрышей составляет 96. Вопрос: Как называется художник, который работает простым карандашом, пером, тушью официальный сайт kazinopinup.online. Но данный бонус может быть получен игроком в случае отыгрывания первого бонуса.

Without it, which ran on numerical harmony. Moreover, I also chose one land-based option for those interested in live poker. Aan de andere kant, hoe langer je in een online casino speelt, hoe beter je het leert kennen en dus raak je er ook meer aan gewend https://onlinecasinoromania.com/. By the time you’ve finished reading, you’ll know exactly whether you want to sign-up with this online casino or not!

Use WiFi if possible in these instances. Had your generous welcome bonus at any surprises afterward. Detta görs vanligtvis genom att du fyller i en engångskod som du får via SMS online casinos. That being said, I have a good idea of what most celebrity workouts look like, as well as what it takes to achieve a body like Daniel Craig.

Attentive customer support is available via live chat and email, no deposit slots 2018 no-deposit bonuses. I did watch that, the documentary? We do however wish you the best オンライン カジノ 比較. Casilando Casino is a fairly new casino as it launched in 2017.

We have been implementing remote working for some years and therefore already offers flexible working locations and hours to help staff adapt to and support all regions. You can do both here. Good money can be made with a little commitment and effort betting offers. Another added bonus, apart from the Betbright free bet, is the easy and secure payment options, along with the smooth cashout options.